نتایج سیگنال ارز دیجیتال

نتایج ماهانه VIP ماه June

119 تعداد سیگنال
1582% سود کل
-41% میزان ضرر
1541% سود خالص
87% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه September

59 تعداد سیگنال
779.4% سود کل
-56% میزان ضرر
723% سود خالص
71.4% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه December

76 تعداد سیگنال
1370% سود کل
-101% میزان ضرر
1269% سود خالص
81% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه May

74 تعداد سیگنال
1326% سود کل
-149% میزان ضرر
1177% سود خالص
83% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه July

96 تعداد سیگنال
830% سود کل
-109% میزان ضرر
721% سود خالص
86.5% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه October

43 تعداد سیگنال
480% سود کل
-84% میزان ضرر
396% سود خالص
72% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه January 2021

127 تعداد سیگنال
2800% سود کل
-85.2% میزان ضرر
2714% سود خالص
87% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه April 2021

85 تعداد سیگنال
1795% سود کل
-127% میزان ضرر
1668% سود خالص
88% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه JULY 2021

62 تعداد سیگنال
998% سود کل
-149% میزان ضرر
849% سود خالص
81% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه Agust

85 تعداد سیگنال
883% سود کل
-31% میزان ضرر
852.5% سود خالص
85.8% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه November

62 تعداد سیگنال
1224% سود کل
-83% میزان ضرر
1141% سود خالص
86.8% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه February 2021

121 تعداد سیگنال
3780% سود کل
-182% میزان ضرر
3598% سود خالص
85% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه March

104 تعداد سیگنال
2198% سود کل
-198% میزان ضرر
2000% سود خالص
86.7% درصد موفقیت

 

مشاهده

نتایج ماهانه VIP ماه June

35 تعداد سیگنال
718% سود کل
-84% میزان ضرر
684% سود خالص
77% درصد موفقیت

 

مشاهده

©2022 کلیه حقوق این وب سایت نزد وب سایت سیگنال ارز دیجیتال محفوظ است Designed By DAKA